Định vị không gian theo tọa độ

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu > Định vị không gian >

Định vị không gian theo tọa độ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chọn option Tọa độ và kích chọn nút lệnh Đi tiếp, hiển thị giao diện:

1) Định nghĩa thông tin định vị:

Kinh độ: lựa chọn trường chứa dữ liệu kinh độ

Vĩ độ: lựa chọn trường chứa dữ liệu vĩ độ

Trường không gian: lựa chọn trường chứa dữ liệu không gian

Hệ quy chiếu: lựa chọn hệ quy chiếu cần chuyển đổi

2) Kích chọn nút lệnh Kết thúc: thực hiện gán lại tọa độ cho trường dữ liệu không gian của các đối thuốc lớp dữ liệu

3) Kích chọn nút lệnh Quay lại: quay lại giao diện trước đó người dùng vừa thao tác

4) Kích chọn nút lệnh Đóng: thoát khỏi giao diện Chọn trường

Chú ý: Kiểu định vị theo tọa độ chỉ áp dụng cho các đối tượng dạng điểm