Định vị không gian theo dữ liệu quan hệ

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu > Định vị không gian >

Định vị không gian theo dữ liệu quan hệ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chọn option Dữ liệu quan hệ và kích chọn nút lệnh Đi tiếp, hiển thị giao diện:

1) Định nghĩa thông tin nguồn:

Trường liên kết: tên trường liên kết giữa bảng nguồn và lớp định vị

Trường không gian: tên trường không gian trong bảng nguồn

Kinh độ: tên trường chứa dữ liệu kinh độ trong bảng nguồn

Vĩ độ từ: tên trường chứa dữ liệu vĩ độ trong bảng nguồn

2) Chọn bảng ánh xạ:

Kích chọn nút lệnh "Chọn bảng" kích chọn để mở giao diện tìm kiếm bảng ánh xạ

Sau khi đã xác định được bảng ánh xạ, tiếp theo kích chọn nút lệnh Chấp nhận để chọn bảng ánh xạ

3) Định nghĩa thông tin ánh xạ

Chọn bảng dữ liệu ánh xạ, kích chọn nút lệnh Chấp nhận

Chọn trường liên kết giữa bảng nguồn được chọn và bảng ánh xạ

Trường không gian: chọn trường không gian cần ánh xạ

4) Kích chọn nút lệnh Kết thúc: để thực hiện gán dữ liệu không gian cho lớp dữ liệu và kết thúc quá trình định vị theo dữ liệu quan hệ