Định vị không gian theo địa chỉ

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu > Định vị không gian >

Định vị không gian theo địa chỉ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chọn option Địa chỉ và kích chọn nút lệnh Đi tiếp, hiển thị giao diện:

+Trên giao diện kích chọn trường địa chỉ

+Kích chọn nút lệnh Kết thúc, hoàn thành quá trình định vị theo lô của các đối tượng thuộc lớp dữ liệu đã chọn

Quá trình thực hiện thành công thì toàn bộ dữ liệu không gian của các đối tượng thuộc lớp đã chọn sẽ được định vị theo trường địa chỉ tương ứng của từng đối tượng