Mở bản đồ chuyên đề

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề > Cập nhật dữ liệu >

Mở bản đồ chuyên đề

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Theo cơ chế phân quyền trong GIS quy hoạch, người dùng chỉ có thể mở các bản đồ thuộc hai loại sau:

"Bản đồ của tôi" là các bản đồ do chính người dùng đó tạo ra

"Bản đồ được chia sẻ" là các bản đồ được những người dùng khác chia sẻ quyền sử dụng.

Các bước thực hiện mở bản đồ như sau:

1)Giao diện quản trị bản đồ chọn mục Bản đồ, tiếp tục kích chọn nút lệnh để mở danh sách bản đồ

2)Người dùng thể tìm kiếm bản đồ cần mở bằng các công cụ: "Loại bản đồ" là Xác định xem bản đồ cần mở thuộc loại nào, "Lọc theo tên bản đồ" thực hiện tìm kiếm gần đúng theo tên của bản đồ

3)Kích chọn bản đồ để mở