Xuất dữ liệu

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu > Bảng thuộc tính >

Xuất dữ liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trích xuất liệu của lớp từ Bảng thuộc tính

1) Trên danh sách lớp dữ liệu lựa chọn lớp dữ liệu cần trích xuất, sau đó kích chọn nút lệnh Bảng thuộc tính

2) Thực hiện trích xuất dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm hoặc xuất tất cả dữ liệu của lớp

3) Kích chọn nút lệnh Tải về, để lưu dữ liệu về máy tính cá nhân

4) Chọn định dạng tệp lưu dữ liệu: gServer hỗ trợ các định dạng tệp shapefile, excel, CSV...

5) Chọn hệ quy chiếu: gServer hỗ trợ các hệ quy chiếu WGS84, VN2000XY, VN2000BL...

6) Tích chọn các trường cần trích xuất, trường nào không cần trích xuất dữ liệu thì không tích chọn

7) Kích chọn nút lệnh Xuất dữ liệu để thực hiện kết xuất dữ liệu

8) Lựa chọn đường dẫn lưu trữ tệp dữ liệu sau khi trích xuất ra về máy tính cá nhân. Kích chọn nút lệnh OK để hoàn thành quá trình xuất dữ liệu

Chú ý: Người dùng có thể lưu trữ dữ liệu trên máy chủ mà không cần tải về máy tính cá nhân bằng cách kích chọn nút lệnh Lưu lại trong Bảng thuộc tính