Kết xuất bản đồ

Navigation:  Khai thác bản đồ chuyên đề >

Kết xuất bản đồ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể kết xuất các bản đồ chuyên đề thành các tệp raster: Portable Network Graphics (.png)

1) Thực hiện mở bản đồ chuyên đềm, chọn chức năng Tiện ích/ Chụp màn hình trên thanh công cụ

2) Bản đồ được kết xuất ra tệp ành png như sau