Lớp dữ liệu là gì ?

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Tổng quan >

Lớp dữ liệu là gì ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Lớp là một đối tượng cơ bản trong cơ sở dữ liệu của gServer được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, siêu dữ liệu. Có 2 loại lớp dữ liệu: lớp dữ liệu thuộc tính và lớp dữ liệu không gian. Mỗi một lớp trong gSever sẽ ánh xạ tương ứng với một bảng dữ liệu trong hệ quản trị CSDL SQL Server

Lớp dữ liệu thuộc tính: chỉ bao gồm các trường có chứa thông tin mô tả không có trường không gian

Lớp dữ liệu không gian: ngoài các trường chứa thông tin mô tả hay còn gọi là thông tin thuộc tính thì còn có trường chứa dữ liệudữ liệu kiểu hình học