Chủ đề dữ liệu là gì ?

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Tổng quan >

Chủ đề dữ liệu là gì ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Chủ đề dữ liệu là tập hợp các lớp dữ liệu có tính chất tương đồng nhau như cùng một lĩnh vực hoặc ngành nghề hoặc có nội dung tương tự nhau