Các kiểu dữ liệu hình học không gian được gServer hỗ trợ ?

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Tổng quan >

Các kiểu dữ liệu hình học không gian được gServer hỗ trợ ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các kiểu dữ liệu hình học không gian được gServer hỗ trợ bao gồm:

Dạng điểm

(Point)

 

Dạng đường

(Line)

 

Dạng vùng

(Polygon)

 

 

 

 

Chú ý: Một lớp dữ liệu chỉ lưu trữ được một kiểu dữ liệu hình học