Khai thác biểu đồ

Navigation:  Khai thác bản đồ chuyên đề > Tra cứu tìm kiếm >

Khai thác biểu đồ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trên giao diện Báo cáo của các đối tượng hạ tầng giao thông, người dùng muốn xem báo cáo nào thì chọn báo cáo đó để xem báo cáo thống kê

Kích chọn vào nút lệnh Chi tiết để xem thông tin chi tiết của báo cáo

Kích chọn vào nút lệnh Mở ứng dụng để liên kết đến địa chỉ cho phép người dùng xem báo cáo thống kê của báo cáo được chọn