Hệ toạ độ ?

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Tổng quan >

Hệ toạ độ ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các hệ tọa độ hỗ trợ trong GIS quy hoạch

Hệ tọa độ VN2000 có các tham số chính sau đây.

E-líp-xô-ít quy chiếu quốc gia là e-líp-xô-ít WGS-84 toàn cầu với kích thước:

- Bán trục lớn a=6378.137 m.

- Độ dẹt f=1/298.257223563.

Điểm gốc toạ độ quốc gia: Điểm N00, đặt trong khuôn viên Viện nghiên cứu Địa chính, đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.

Lưới chiếu toạ độ phẳng cơ bản: Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc UTM quốc tế.

Hệ tọa độ WGS84