GIS quy hoạch là gì

Navigation:  Giới thiệu gSever >

GIS quy hoạch là gì

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Là phần mềm GIS, được phát triển hoàn toàn dựa trên công nghệ Web với các khả năng:

Tổ chức lưu trữ dữ liệu không gian

Xuất, nhập và chỉnh sửa dữ liệu không gian

Tạo lập và biên tập bản đồ chuyên đề (bản đồ vector công nghệ HTML 5)

Truy vấn, phân tích dữ liệu không gian

Là nền tảng phát triển các ứng dụng GIS

Dịch vụ GIS

Thư viện lập trình (REST API, JavaScript AP)

Tư định nghĩa về GIS quy hoạch, như vậy GIS quy hoạch vừa có chức năng như một DesktopGIS vừa có chức năng cúa một ServerGIS