GIS là gì

Navigation:  Giới thiệu gSever >

GIS là gì

Return to chapter overviewNext page

GIS là viết tắt của từ Geographic Information System, có nhiều cách tiếp cận khác nhau khi định nghĩa GIS, một cách đơn giản nhất, GIS là sự kết hợp giữa bản đồ, phân tích thống kê và công nghệ cơ sở dữ liệu. Nếu xét dưới góc độ hệ thống, thì GIS có thể được hiểu như một hệ thống gồm các thành phần: con người, phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và quy trình. Cũng có định nghĩa xem GIS như là một công cụ máy tính để lập bản đồ và phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất.

Cho dù sử dụng định nghĩa nào, GIS quy hoạch vẫn là một nền tảng phần mềm cho phép khách hàng dễ dàng thiết lập và triển khai các hệ thống ứng dụng công nghệ GIS trong thực tiễn