Tổng quan giao diện

Navigation:  Khai thác bản đồ chuyên đề > Tổng quan >

Tổng quan giao diện

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn là người được quyền truy cập tài nguyên của GIS quy hoạch đầu tiên bạn sẽ làm quen với giao diện khai thác tài nguyên để được giới thiệu một cách tổng quan cách truy cập một tài nguyên và cách khai thác tài nguyên đó

chức năng tìm kiếm tài nguyên

Chủ đề: Các tài nguyên được phân loại theo chủ đề

Danh sách tài nguyên: bạn có thể hiển thị tài nguyên dưới dạng danh sách bản ghi hoặc các biểu tượng

Để khai thác bản đồ, bạn chỉ cần kích chọn vào một biểu tượng để mở giao diện khai thác bản đồ. Sau đây sẽ tiới thiệu tổng quan giao diện khai thác bản đồ trong GIS quy hoạch

Lớp bản đồ: Điều khiển bật tắt các lớp bản đồ, quản trị trình bày lớp bản đồ

Chú giải trình bày bản đồ

Thông tin thuộc tính: xem, sửa thông tin thuộc tính của đối tượng

Tìm kiếm: Hiển thị kết quả tìm kiếm

Tìm kiếm toàn văn: có thể tìm theo địa điểm hoặc tìm theo đối tượng của tất cả các lớp bản đồ

Tìm kiếm nâng cao: Cho phép tìm kiếm đối tượng trên từng lớp bản đồ

Tìm kiếm không gian: Tìm kiếm theo phạm vi không gian

Tiện ích: hỗ trợ các công cụ đo độ dài, đo diện tích, kết xuất bản đồ...

Công cụ hỗ trợ truy vấn đối tượng

Thay đổi nhanh lớp dịch vụ nền

Vùng hiển thị vị trí các đối tượng trên dịch vụ bản đồ nền