Gán giá trị

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu > Bảng thuộc tính >

Gán giá trị

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Có thế gán giá trị của một trường bằng giá trị của trường khác hoặc từ kết tính toán kết hợp nhiều trường

1) Chọn đối tượng từ danh sách đối tượng, kích chọn nút lệnh

2) Hiển thị giao diện gán dữ liệu

3) Tạo câu lệnh gán dữ liệu

Chọn trường gán dữ liệu): chọn trường từ mục Tên trường

Chọn trường nguồn: chọn trường từ danh sách Các trường dữ liệu sau đó kích đúp chuột để xác nhận

Nếu giá trị gán là giá trị của một trường duy nhất thì chỉ cần chọn trường nguồn

Nếu giá trị gán là kết quả của một phép toán thì phải chọn các trường tham gia tạo phép toán

Chọn kiểu dữ liệu cho các giá trị trong phép toán (string, number, date)

Chọn hàm tính toán (cộng xâu, làm tròn, trị tuyệt đối, chữ hoa, chữ thường, thay thế xâu,...)

Câu lệnh được tạo ra ở mục nội dung người dùng có thể sửa trực tiếp

4) Kích nút lệnh Kiểm tra để kiểm tra cú pháp câu lệnh

5) Kích chọn nút lệnh Cập nhật để thực hiện gán dữ liệu