Định vị không gian

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu >

Định vị không gian

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định vị không gian là việc cập nhật toàn bộ dữ liệu không gian của một lớp theo một tiêu chí nào đó, gSever hỗ trợ định vị theo các kiểu sau:

1) Trên danh sách lớp dữ liệu lựa chọn lớp cần định vị không gian, sau đó kích chọn nút lệnh Định vị không gian

2) Lựa chọn kiểu định vị

Địa chỉ: Sử dụng dữ liệu trong bảng địa danh để so sánh với dữ liệu địa chỉ của lớp đối tượng để thực hiện gán dữ liệu không gian cho lớp dữ liệu

Dữ liệu quan hệ: hệ thống lấy dữ liệu không gian từ bảng nguồn vào lớp dữ liệu cần định vị thông qua trường quan hệ giữa hai lớp dữ liệu đó

Tọa độ: từ dữ liệu x, y để tạo ra dữ liệu không gian của lớp dữ liệu