Cung cấp chức năng của một Desktop GIS

Navigation:  Giới thiệu gSever > GIS quy hoạch là gì >

Cung cấp chức năng của một Desktop GIS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

 

gServer cho phép người dùng có thể:

Thiết lập và quản trị các cơ sở dữ liệu không gian

Nhập, xuất dữ liệu không gian theo nhiều định dạng khác nhau

Tạo, trình bày, biên tập bản đồ chuyên đề

Tạo và hiệu chỉnh các đối tượng không gian

Truy vấn dữ liệu không gian

Xử lý, phân tích dữ liệu không gian