Với khả năng tạo động các biểu mẫu nhâp liệu, tra cứu tìm kiếm, truy vấn thông tin thì việc định nghĩa các thông tin trên giao diện, nhãn hiển thị, kiểu nhập dữ liệu của các thuộc tính  trên các biểu mẫu cũng phải động.

Mục đích của chức năng Cấu hình thông tin lớp dữ liệu là để đáp ứng được khả năng động hoàn toàn trong GIS quy hoạch.

Mọi cấu hình thông tin trong lớp dữ liệu sẽ là cấu hình mặc định của các lớp bản đồ trong bản đồ chuyên đề

Bạn có thể mớ chức năng cấu hình thông tin lớp dữ liệu bằng cách: chọn lớp dữ liệu sau kích chọn nút lệnh hiển thị giao diện cấu hình thông tin lớp bao gồm các cấu hình sau:

Cấu trúc bảng: Bạn có thể thay đổi cấu trúc dữ liệu của lớp như Thêm, Xóa, Sửa (tên, kiểu dữ liệu, độ dài dữ liệu) của các thuộc tính, đồng thời định nghĩa các trường thông tin trong dịch vụ tìm kiếm toàn văn trên bản đồ

Cấu hình chung: Định nghĩa nhãn hiển thị các thuộc tính của lớp và kiểu nhập dữ liệu trong giao diện cập nhật dữ liệu

Biểu mẫu: Cấu hình các thuộc tính hiển thị và thứ tự hiển thị của các thuộc tính trong các biểu mẫu nhập liệu, biểu mẫu tìm kiếm, biểu mẫu truy vấn thông tin

Bạn có thể tìm hiểu thêm về Bản đồ chuyên đề