Cấu hình lớp bản đồ

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề >

Cấu hình lớp bản đồ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Chọn  lớp chuyên đề đó sau đó chọn nút lệnh (Trình bày lớp chuyên đề), hiện thị giao diện cấu hình lớp bản đồ như sau:

Thực hiện cấu hình cho lớp bản đồ như sau

Cấu hình chung

Thể hiện các thông tin về lớp chuyên đề, điều kiện lọc dữ liệu, mức hiển thị nhỏ nhất, mức hiển lớn nhất, giới hạn không gian

Lọc dữ liệu: nhập điệu kiện truy vấn dữ liệu để lọc các dữ liệu của lớp dữ liệu trong CSDL cho lớp chuyên đề

Đặt lại bộ nhớ đệm: thực hiện xóa cache dịch vụ bản đồ

Cấu hình hiển thị: định nghĩa mức hiện thị nhỏ nhất, lớn nhất của lớp bản đồ. Mức hiển thị giới hạn trong đoạn [0, 1, 2, 3,... ,22]

Giới hạn không gian: hệ thống sẽ điền giá trị mặc định hoặc người dùng có thể định nghĩa lại bằng cách

Trực tiếp nhập các tọa độ vào các ô nhập liệu (vĩ độ nam, kinh độ tây, vĩ độ bắc, kinh độ đông)

Sử dụng công cụ để zoom, pan bản đồ về khung nhìn hợp lý sau đo kích chọn Lấy theo khung nhìn hiện tại hệ thống sẽ tự động lấy tọa độ vùng bao theo khung nhìn bản đồ màn hình để định nghĩa giới hạn không gian

Kích chọn nút lệnh Theo giới hạn dữ liệu : hệ thống tự động lấy vùng bao chứa dữ liệu đề định nghĩa giới hạn không gian cho lớp bản đồ. Nếu điều kiện lọc để trắng thì giới hạn sẽ là vùng bao chứa toàn bộ dữ liệu của lớp, ngược lại sẽ lấy vùng bao giới hạn theo điều kiện lọc dữ liệu

Cấu hình trình bày

Hệ thống sẽ trình bày mặc định tất cả các đối tượng theo cùng một kiểu trình bày, người dùng có thể trình bày lại theo mục đích của lớp chuyên đề.

gServer cung cấp các kiểu trình bày sau: “Định nghĩa” hoặc “Giá trị duy nhất” hoặc Từ mẫu có sẵn. Tùy vào từng thuộc tính người dùng quyết định lựa chọn kiểu trình bày cho phù hợp.

Sau đây sẽ giới thiệu người dùng từng cách trình bày cụ thể:

Trình bày theo “Giá trị duy nhất”:

Thuộc tính:Chọn một thuộc tính của lớp để trình bày

Trình bày: chọn kiểu trình bày là “Giá trị duy nhất”

Kích chọn nút lệnh Tính khoảng, hệ thống tự động tính, và trình bày mỗi giá trị tướng với một trình bày.

Chú ý:

Người dùng có thể thay đổi lại các màu trình bày cho từng giá trị

Người dùng có thể lựa chọn thuộc tính bất kỳ để trình bày cho lớp chuyên đề

Tùy vào kiểu dữ liệu không gian của lớp chuyên đề mà khi thực hiện tính khoảng phần mềm sẽ tự động mặc định trình bày theo

Trình bày theo "Định nghĩa"

Thuộc tính:Chọn một thuộc tính của lớp để trình bày

Trình bày: chọn kiểu trình bày là “Định nghĩa”

Khoảng chia: nhập giá trị là số nguyên tương ứng với số khoảng người dùng muốn chia

Kích chọn nút lệnh Tính khoảng, hệ thống tự động gom các đối tượng dữ liệu vào các khoảng chia, và trình bày các giá trị trong cùng một khoảng thì có cung một trình bày, mỗi khoảng có một trình bày khác nhau

Chú ý, kiểu trình bày “Định nghĩa” chỉ áp dụng cho các thuộc tính có giá trị là kiểu số

Trình bày "Từ mẫu có sẵn"

Thuộc tính: Chọn một trường thuộc tính để trình bày

Trình bày: chọn “Từ mẫu có sẵn”

Kích chọn nút lệnh chọn mẫu

Hiển thị giao diện chọn mẫu

Lựa chọn mẫu trình bày, kích chon Chấp nhận để xác nhận trình bày theo mẫu đã chọn

Cấu hình thuộc tính của lớp

Các cấu hình cho các thuộc tính của đối tượng thuộc lớp chuyên đề sẽ được tự động lấy theo cấu hình của lớp dữ liệu trong CSDL GIS quy hoạch

Tùy vào mục đích của từng bản đồ chuyên đề người dùng có thể cấu hình lại các thuộc tính của lớp bản đồ chuyên đề mà không sử dụng cấu hình mặc định của lớp dữ liệu trong CSDL, người dùng có thể thay đổi: các tên hiển thị, biểu mẫu trên giao diện nhập liệu. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cấu hình thuộc tính lớp dữ liệu

Chú ý: Nếu ngươi dùng kích chọn nút lệnh Thông tin mặc định thì mọi thông tin cấu hình của lớp bản đồ sẽ bị thay thế bới thông tin cấu hình mặc định

Cấu hình biểu mẫu

Kích chọn tab Thông tin biểu mẫu, hiển thị giao diện:

Hệ thống tự động hiển thị thông tin mặc định mà người dùng đã cấu hình trong nội dung

Người dùng có thể thay đổi thông tin cầu hình cho phù hợp với mục đích của lớp bản đồ như trường, xóa trường, di chuyển vị trí sắp xếp các trường trong các biểu mẫu. Xem thêm trong mục Cấu hình biểu mẫu lớp dữ liệu không gian

Cấu hình trình bày nhãn hiển thị

Chức năng cho phép người dùng vẽ nhãn bản đồ

Chọn trường hiển thị vẽ nhãn, nếu bạn không muốn vẽ nhãn thì lựa chọn Không hiển thị nhãn

Cấu hình các tham số

Người dùng sau khi hoàn tất các cấu hình lớp bản đồ chuyên đề, kích chọn nút lệnh Chấp nhận kết quả hiển thị như sau

Chú ý:

Người dùng không bắt buộc phải thực hiện cấu hình tất cả các thông tin cùng một lúc có thể thực hiện rời rạc từng loại

Cấu hình lớp bản đồ chỉ áp dụng với lớp bản đồ là lớp chuyên đề