Nhập dữ liệu bản đồ nền từ WMS

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu dịch vụ nền >

Nhập dữ liệu bản đồ nền từ WMS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể tạo một dịch vụ bản đồ nền từ dịch vụ Web Map Service (WMS)

Các bước thực hiện:

1) Mở giao chức năng Quản trị dịch vụ nền

2) Kích chọn nút lệnh Thêm mới dịch vụ/ Bản đồ nền

3) Hiển thị giao diện Thêm mới dịch vụ, chọn chủ đề Dịch vụ WMS,

4)Cấu hình thông tin dịch vụ

Mã dịch vụ: mã quản lý duy nhất trong toàn hệ thống

Tên dịch vụ: tên gợi nhớ dùng để ánh xạ với mã dịch vụ, tên này dùng để giao tiếp với người dùng

Mô tả dịch vụ: Nhập thông tin mô tả cho dịch vụ, người dùng có thể nhập tùy ý

Đường dẫn: Đường dẫn tới dịch vụ WMS (ví dụ: http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi)

Hệ tọa độ: Chọn hệ quy chiếu của dịch vụ

Mức xem nhỏ nhất, Mức xem lớn nhất: Mức hiển thị nhỏ nhất, lớn nhất của dịch vụ trên bản đồ

Kinh độ tây, Vĩ độ nam, Kinh độ đông, Vĩ độ bắc: Giới han không gian của dịch vụ nền

5)Kích chọn nút Cập nhật để hoàn thành việc thêm mới dịch vụ bản đồ nền

6)Hiển thị kết quả trên danh sách dịch vụ nền, kích đúp vào dịch vụ trên danh sách để hiển thị bản đồ