Cơ sở dữ liệu của GIS quy hoạch

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Tổng quan >

Cơ sở dữ liệu của GIS quy hoạch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cơ sở dữ liệu của gServer

gServer sử dụng khả năng lưu trữ dữ liệu không gian trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu như: SQL Server, SQLLite, Postgres,... để tổ chức cơ sở dữ liệu không gian

Cơ sở dữ liệu không gian của gServer trong các hệ quản trị cơ sở dữ liệu được cấu thành bởi các bảng (tables), các khung nhìn (views), các thủ tục lưu trữ nội (stored procedures)

Các kiểu dữ liệu của SQL Server được gServer hỗ trợ:

STT

Kiểu dữ liệu của gServer

Kiểu dữ liệu của SQL Server

Ghi chú

1

Chuỗi ký tự

nvarchar

Lưu trữ dữ liệu kiểu ký tự

2

Số nguyên

int

Lưu trữ dữ liệu là số nguyên

3

Số thực

double

Lưu trữ dữ liệu kiểu số thập phân

4

Ngày

Datetime

Lưu trữ dữ liệu có định dạng ngày/tháng/năm

5

Ngày giờ

Datetime

Lưu trữ dữ liệu có định ngày/tháng/năm giờ:phút:giây

6

Không gian

geom

Lưu trữ dữ liệu dạng điểm (Point) hoặc dạng đường (Line) hoặc dạng vùng (Polygon)

7

Tài liệu

 

Lưu trữ link tài liệu và thông tin mô tả về tài liệu

8

HTML

 

 

9

Liên kết

 

Liên kết tới một website qua URL (URLPattern) hoặc liên kết đến bảng trong CSDL (SQLPattern)