Cập nhật dữ liệu thuộc tính

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề > Cập nhật dữ liệu >

Cập nhật dữ liệu thuộc tính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện cập nhật thông tin thuộc tính của đối tượng;

1) Chọn lớp chuyên đề cần thêm mới đối tượng, kích chọn vào biểu tượng chức năng Bảng thuộc tính

2) Tìm kiếm, lựa chọn chọn đối tượng cần sửa thông tin

3) Sửa thông tin thuộc tính của đối tượng, nếu người dùng muốn hiển thị tất cả các thuộc tính của đối tượng thì kích chọn nút lệnh

4) Kích chọn Cập nhật: lưu thông tin thay đổi của đối tượng vào hệ thống