Cập nhật dữ liệu khôn gian

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề > Cập nhật dữ liệu >

Cập nhật dữ liệu khôn gian

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các bước thực hiện cập nhật dữ liệu không gian cho một đối tượng trên bản đồ:

1) Xác định được đối tượng cần sửa bằng công cụ tìm kiếm đối tượng, tìm kiếm nâng cao hoặc định vị trực tiếp trên bản đồ

2) Xem thông tin thuộc tính:

Đối với đối tượng xác định được qua công cụ tìm kiếm, kích đúp chuột vào kết quả tìm được để mở giao diện xem thông tin thuộc tính (tham khảo xem thông tin đối tượng ở mục Tìm kiếm thông tin trong chương Khai thác dữ liệu)

Việc xác định đối tượng bằng cách định vị trực tiếp trên bản đồ, sử dụng chức năng truy vấn thông tin đối tượng để mở giao diện xem thông tin thuộc tính

3) Thực hiện sửa dữ liệu không gian của đối tượng:

Kích chọn nút lệnh sửa không gian, hiển thị giao diện sửa dữ liệu không gian

Kích chọn nút lênh Cập nhật: lưu thông tin thay đổi của đối tượng vào CSDL

Chú ý: Người dùng có thể sửa thông tin thuộc tính của đối tượng trên giao diện này