Cấu trúc bảng

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Cấu hình lớp dữ liệu >

Cấu trúc bảng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Người dùng có thể sửa lại cấu trúc lớp dữ liệu tùy vào tình huống sử dụng thực hiện thêm hoặc sửa hoặc xóa hoặc thay đổi kiểu dữ liệu các trường thuộc tính của lớp dữ liệu trong CSDL GIS quy hoạch.

Thêm mới trường cho lớp

1) Trên giao diện câu trúc bảng dữ liệu kích chọn nút lệnh

2) Định nghĩa thông tin trường:

Tên trường: nhập tên trường cần thêm mới. Chú ý nhập tên là chữ tiếng việt không dấu

Kiểu dữ liệu: chọn kiểu dữ liệu cho trường dữ liệu cần thêm mới

Cho phép null: nếu kích chọn trường này thì trong quá trình nhập liệu sau này trường này có thể không phải nhập thông tin và ngược lại

3) Kích chọn nút lệnh Lưu và đóng: để lưu thông tin trường dữ liệu vào CSDL gServer và đóng giao diện nhập liệu

4) Kích chọn nút lệnh Lưu và thêm tiếp: nếu muốn lưu thông tin trường dữ liệu vào hệ thống và hiển thị giao diện để người dùng tiếp tục thêm mới trường dữ liệu khác

 Chú ý:

Nhập thông tin trường dữ liệu cần thêm mới (các thông tin phải được nhập giống như tài liệu thiết kế cho trường dữ liệu): người dùng phải nhập đầy đủ thông tin cho các thuộc tính bắt buộc không được để trống (các trường được đánh dấu (*) màu đỏ sau mỗi tên trường) và không được nhập tên trường trùng với tên trường đã tồn tại trong hệ thống. Tên trường phải là tiếng việt không dấu, không sử dụng các ký tự đặc biệt nhơ *,?...

Sửa cấu hình trường dữ liệu

Sửa trường dữ liệu trên giao diện Cập nhật trường dữ liệu

1) Trên danh sách trường, chọn trường dữ liệu cần sửa thông tin à kích chọn biểu tượng chức năng, hiển thị giao diện Cập nhật trường dữ liệu:

2) Thực hiện nhập thông tin trường dữ liệu cần sửa (thao tác sửa tương tự như thao tác thêm mới trường)

3) Kích chọn nút lệnh Cập nhật: lưu thông tin thay đổi của lớp dữ liệu vào hệ thống; kích chọn nút lệnh Đóng: thoát khỏi giao diện Sửa lớp dữ liệu

Hoặc có thể sửa trường dữ liệu trực tiếp trên danh sách các trường

1) Kích đúp chuột vào tên trường trong danh sách, hiển thị giao diện sửa dữ liệu

2) Bạn có thể trực tiếp sửa dữ liệu từ danh sách

3) Kích chọn nút lệnh Cập nhật để hoàn thành việc sửa dữ liệu

Chú ý:

Khi đang sửa mà bạn di chuyên chuột và chọn trường khác thì hệ thống tự động chuyển sang giao diện sửa trường được chọn sau cùng lúc này mọi dữ liệu bạn đã thay đổi sẽ chưa được lưu nếu bạn không kích chọn nút lệnh Cập nhật. Còn nếu bạn kích chọn nút Hủy thì sẽ hủy sự kiện sửa dữ liệu và bạn phải kích đúp chuột vào trường cần sửa nếu muốn tiếp tục sửa.

Xóa trường dữ liệu

1) Trên danh sách trường, chọn trường dữ liệu cần xóa thông tin, kích chọn nút lệnh, hiển thị thông báo xác nhận hành động xóa cho người dùng lựa chọn:

2) Chọn OK: thực hiện xóa trường dữ liệu đã chọn; chọn Cancel: không xóa trường dữ liệu đã chọn

Cấu hình tìm kiếm toàn văn

Bạn có thể cấu hình các trường dữ liệu để hệ thống tự động tổng hợp dữ liệu theo các trường bạn chọn trong dịch vụ tìm kiếm toàn văn. Bạn có thể cấu hình bằng cách tích chọn các trường trong cột "Cho phép tìm kiếm"

Chú ý:

Các trường được tô màu đỏ là các trường bắt buộc được tạo mặc định sau khi tạo lớp) người dùng có thể thêm hoặc xóa hoặc sửa các trường dữ lệu khác thuôc lớp ngoại trừ các trường tô màu đỏ