Thông tin chung

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Cấu hình lớp dữ liệu >

Thông tin chung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bạn có thể việt hóa tên hiển thị của các trường dữ liệu thuộc các lớp trong CSDL gServer và định nghĩa nghĩa kiểu nhập dữ liệu cho các thuộc tính trên giao diện nhập dữ liệu tùy vào kiểu dữ liệu thuộc tính của từng trường. Sau đây sẽ giới thiệu cách cấu hình cho từng kiểu dữ liệu thuộc tính

Để cấu hình kiểu nhập liệu cho các thuộc tính của lớp người dùng phải dựa vào tài liệu thiết kế của lớp dữ liệu, dựa vào thông tin trong cột “Miền giá trị”

Các bước thực hiện như sau:

1) Lựa chọn trường thực hiện sửa, tiếp theo kích nút lệnh  (mặc định sẽ có 1 dòng chưa có dữ liệu trong trường hợp lần đầu tiên cấu hinh)

2) Việt hóa thông tin nhãn hiển thị

3) Cấu hình kiểu nhập dữ liệu

4) Sau khi cấu hình hiển thị cho trường dữ liệu, người dùng kích chọn nút lệnh Cập nhật: lưu thông tin cấu hình miền giá trị vào hệ thống; kích chọn nút lệnh Đóng: thoát khỏi giao diện cấu hình hiển thị trường đã chọn

GIS quy hoạch hỗ trợ các kiểu nhập dữ liệu sau:

Cấu hình thuộc tính nhận giá trị là kiểu danh sách

Nhập miền giá trị, muốn nhập giá trị tiếp theo người dùng kích chọn biểu tượng để thêm dòng

Kích chọn nút lệnh Cập nhật để lưu lại thông tin cấu hình

Chú ý: Kiểu Danh sách giá trị: dữ liệu của trường thuộc một tập giá trị rời rạc do người dùng tự định nghĩa. Miền giá trị được định nghĩa theo dạng key – value (giá trị - hiển thị)

Cấu hình thuộc tính nhận giá trị từ lớp dữ liệu quan hệ

Quan hệ giữa các lớp dữ liệu gồm có 2 loại:

Chọn một hoặc nhiều đối tượng từ một bảng danh mục và dữ liệu lưu vào lớp cấu hình

Tích chọn Nhiều lựa chọn: kiểu nhập dữ liệu trên giao diện nhập liệu sẽ có dạng danh mục và bạn có thể chọn nhiều giá trị

Điêu kiện lọc: lọc dữ liệu trong danh mục

Lớp dữ liệu: lớp lấy dữ liệu quan hệ

Trường giá trị: Thông tin lưu vào lớp dữ liệu đang cấu hình

Trường hiển thị: thông tin hiển thị trên giao diện

Chọn nhiều đối tượng nhưng dữ liệu lưu trong bảng quan hệ:

Tích chọn Trường mở rộng

Bảng nguồn: chọn bảng nguồn cho trường đã chọn

Trường mã nguồn: chọn trường mã nguồn trong bảng nguồn người dùng đã chọn

Trường tên nguồn: chọn trường tên nguồn trong bảng nguồn người dùng đã chọn

Bảng quan hệ: chọn bảng liên kết giữa bảng đối tượng và bảng nguồn

Trường mã quan hệ: chọn trường mã liên kết trong bảng quan hệ

Trường tên quan hệ: chọn trường tên trong bảng quan hệ

Các trường hợp khác

Kiểu Hộp văn bản: kiểu mặc định cho các trường dữ liệu

Kiểu Logic: kiểu hiển thị này ứng với các trường dữ liệu dạng số hoặc text mà giá trị của nó chỉ là một trong hai giá trị (ví dụ: nam hoặc nữ, đúng hoặc sai, có hoặc không...)

Kiểu bảng màu: lựa chọn màu, kiểu hiển thị này ứng với các trường dữ liệu dạng chuỗi

Kiểu mã định danh: kiểu hiển thị này ứng với các trường dữ liệu là dạng guid, người dùng chỉ được phép xem

Kiểu hộp văn bản nhiều dòng: kiểu hiển thị này ứng với các trường dữ liệu là dạng text, với kiểu nhập là multi line

Kiểu liên kết web: ứng với các trường dữ liệu là dạng chuỗi ký tự