Cấu hình biểu mẫu

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Cấu hình lớp dữ liệu >

Cấu hình biểu mẫu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

GIS quy hoạch có các loại biểu mẫu sau:

Biểu mẫu chi tiết: hỗ trợ người dùng thực hiện cấu hình hiển thị thông tin chi tiết cho lớp dữ liệu. Trong quá trình khai thác dữ liệu, người dùng quan tâm tới thông tin nào của đối tượng thì thực hiện cấu hình trường dữ liệu đó vào biểu mẫu của lớp dữ liệu

Biểu mẫu rút gọn: hỗ trợ người dùng thực hiện cấu hình hiển thị thông tin cho đối tượng ở dạng rút gọn

Biểu mẫu di động: biểu mẫu này áp dụng cho trường hợp người dùng khai thác dữ liệu trên điện thoại di động

Biểu mẫu tìm kiếm: hỗ trợ người dùng cấu hình hiển thị thông tin đối tượng khi xem thông tin từ kết quả tìm kiếm

Biểu mẫu tìm kiếm nâng cao: trên form tìm kiếm nâng cao người dùng muốn tìm kiếm đối tượng theo tiêu chí nào thì thực hiện cấu hình cho tiêu chí đó

Dưới đây tài liệu hướng dẫn người dùng cấu hình Biểu mẫu chi tiết, các biểu mẫu khác người dùng thực hiện tương tự

1) Kích chọn vào nút lệnh trong phần Biểu mẫu chi tiết, hiển thị giao diện Chọn trường thêm vào biểu mẫu Hệ thống hỗ trợ người dùng tìm kiếm tên trường cần thêm vào biểu mẫu

2) Người dùng muốn thêm trường nào vào biểu mẫu thì kích chọn trường đó, nếu muốn chọn nhiều trường một lúc thì giữ phím Ctrl trong quá trình chọn trường. Thứ tự lựa chọn các trường chính là thứ tự hiển thị trong danh sách của biểu mẫu

3) Kích chọn nút lệnh Chọn: chọn các trường vào biểu mẫu

4) Kích chọn nút lệnh: lưu cấu hình biểu mẫu chi tiết của lớp dữ liệu vào hệ thống

5) Nếu bạn muốn xóa bớt các thuộc tính trong biểu mẫu thì kích chọn biểu tượng

6) Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự của các thuộc tính bằng các trong biểu mẫu bằng các công cụ

Bạn có thể sử dụng chức năng để lưu thay đổi của tất cả các biểu mẫu