Bản đồ nền trong GIS quy hoạch

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu dịch vụ nền > Tổng quan >

Bản đồ nền trong GIS quy hoạch

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho đến nay tại Việt Nam chưa có một hệ thống bản đồ nền nào có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng chung của các ngành, địa phương. Thực tế đòi hỏi thực sự cần thiết có một hệ thống bản đồ nền sẵn sàng cung cấp ở mức độ biểu thị khác nhau, ở các phép chiếu khác nhau cho các bản đồ chuyên đề khác nhau, hoặc cho các bản đồ cùng chuyên đề, chuyên ngành nhưng ở các tỷ lệ khác nhau, cho các cấp hành chính, các khu vực lãnh thổ khác nhau

Để trả lời cho các yêu cầu đặt ra ở trên, bản đồ nền trong GIS quy hoạch là bản đồ nền của tất cả các đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh được thành lập trên cơ sở nguồn tài liệu chính là dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/2 000, 1/5 000, 1/10 000 của các tỉnh kết hợp cập nhật thông tin địa lý từ các nguồn tài liệu khác có tính hiện thời cao hơn như ảnh vệ tinh SPOT- 5 độ phân giải 2,5m mới nhất

Bản đồ nền cấp xã ở các tỷ lệ 1/2 000, 1/5 000 hoặc 1/10 000 tùy theo đặc điểm địa lý, quy mô diện tích và hình thể từng đơn vị hành chính cấp xã. Trường hợp không có dữ liệu ở các tỷ lệ 1/2 000, 1/5 000 mới sử dụng dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/10 000 kết hợp bổ sung các yếu tố từ ảnh vệ tinh để thành lập bản đồ nền cấp xã có mức độ nội dung tương đương với độ dung nạp của bản đồ tỷ lệ 1/5 000.

Bản đồ nền cấp huyện ở các tỷ lệ 1:10 000, 1:25 000 tùy theo diện tích và hình thể của đơn vị hành chính cấp huyện.

Bản đồ nền cấp tỉnh thành lập ở tỷ lệ 1:50 000

Việc thể hiện nội dung bản đồ nền các cấp được trình bày theo quy định mẫu kí hiệu của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam ban hành và  đảm bảo yêu cầu về mức độ đầy đủ, tính hiện thời, tính thống nhất và mức độ chi tiết đáp ứng yêu cầu làm nền chung cho việc thành lập các loại bản đồ chuyên đề theo đơn vị hành chính các cấp.