Bản đồ chuyên đề trong GIS quy hoạch ?

Navigation:  Tạo bản đồ chuyên đề > Tổng quan >

Bản đồ chuyên đề trong GIS quy hoạch ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bản đồ chuyên đề trong GIS quy hoạch

Bản đồ chuyên đề trong GIS quy hoạch được thành lập từ các lớp dữ liệu và các dịch vụ nền trong CSDL của GIS quy hoạch cung cấp. Bản đồ chuyên đề trong GIS quy hoạch được phát triển trên nền tảng là công nghệ web nên dễ dàng phân phối cho người dùng đầu cuối và khả năng cập nhật liệu theo thời gian thực