Cập nhật thông tin

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu > Bảng thuộc tính >

Cập nhật thông tin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Người dùng cũng có thể sửa thông tin thuộc tính của từng đối tượng thuộc lớp dữ liệu từ Bảng thuộc tính bằng cách:

1) Lựa chọn đối tượng từ danh sách, kích chọn nút lệnh

2) Hiển thị giao diện sửa thông tin đối tượng đã chọn

 

3) Thực hiện thay đổi thông tin thuộc tính của đối tượng

4) Kích chọn nút lệnh Cập nhật để lưu thông tin thay đổi vào cơ sở dữ liệu

Chú ý:

Mặc định sửa thông tin thuộc tính chỉ hiển thị các thông tin theo cấu hình biểu mẫu rút gọn, nếu người dung muốn hiển thị thông tin chi tiết hơn thì kích chọn nút lệnh

Ngoài ra người dùng có xóa tượng từ cửa số này