Tổng quan bảng thuộc tính

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu > Quản trị cơ sở dữ liệu > Bảng thuộc tính >

Tổng quan bảng thuộc tính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Người dùng có thể xem danh sách các đối tượng của một lớp dữ liệu trong CSDL của gServer, thực hiện như sau:

Trên danh sách lớp dữ liệu lựa chọn lớp dữ liệu, sau đó kích chọn nút lệnh Bảng thuộc tính. Hiển thị giao diện

Các công cụ truy xuất dữ liệu thuộc trong bảng thuộc tính:

Mặc định bảng thuộc tính sẽ hiển thị các cột dữ liệu theo cấu hình biểu mẫu rút gọn, nếu tích chọn tất cả các cột thì bảng thuộc tính sẽ hiện thị các cột theo biểu mẫu chi tiết

Xem thông tin chi tiết của đối tượng

Sửa thông tin thuộc tính của đối tượng

Gán giá trị của một trường nguồn theo trường đích

Tải dữ liệu hiện trên bảng thuộc tính về máy tính cá nhân

Lưu dữ liệu hiển thị trên bảng thuộc tính tại máy chủ cài đặt gSever

 

Chú ý: Nếu lớp dữ liệu không phải là lớp dữ liệu không gian thì người dùng có thểm thêm đối tượng vào lớp dữ liệu từ Bảng thuộc tính