Dịch vụ nền là gì ?

Navigation:  Thiết lập và quản trị cơ sở dữ liệu dịch vụ nền > Tổng quan >

Dịch vụ nền là gì ?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bản đồ là sự biểu thị khái quát, thu nhỏ bề mặt trái đất hoặc bề mặt của thiên thể khác trên mặt phẳng trong một phép chiếu xác định, nội dung của bản đồ được biểu thị bằng hệ thống ký hiệu quy ước.

Bản đồ có những tính chất cơ bản là: tính trực quan, tính đo được và tính thông tin

Phân loai bản đồ: dựa vào nội dung của bản đồ sẽ phân thành hai loại: là bản đồ địa lý chung và bản đồ chuyên đề

Bản đồ địa lý chung có đặc điểm là các yếu tố nội dung bản đồ đều được thể hiện trong cùng một điều kiện, mức độ như nhau bao gồm: Bản đồ nền (bản đồ địa hình, Bản đồ địa hình khái quát, bản đồ khái quát), bình đồ ảnh, bản đồ biển và các loại bản đồ khác. Trên các bản đồ địa lý chung không có sự phân biệt các yếu tố nội dung chính và phụ